Förutom de uppenbara riskerna med sociala problem hos personer med Downs syndrom finns det flera fysiska problem som blanda annat störra risk för hjärtfel och infektioner.

Risker med Downs syndrom

Downs syndrom - Medicinska risker
Förutom de problem det innebär att leva med Downs syndrom har de drabbade förhöjd risk att drabbas av en rad sjukdomar. Ca 40 procent har någon form av hjärtfel. Det kan röra sig om en mängd olika sjukdomar och ställa till stora problem för den drabbade. Infektioner drabbar oftare personer med Downs syndrom än genomsnittet. Det beror på att sköldkörteln är underutvecklad och ej fungerar normalt. Infektionskänsligheten gör att de lättare blir förkylda eller drabbas av allt från öroninfektion till lunginflammation.

Många med Downs syndrom upplever smärta med en viss fördröjning. Det gör att de har problem att lokalisera exakt varifrån smärtan kommer eller vad som orsakat den. Framförallt besvärande kan det vara hos de med mycket låg IQ eller små barn då de har svårt att uttrycka sig och förklara vad de känner.


downs syndrom

Eksem är vanligt förekommande då de gärna har väldigt känslig hud. De drabbas lätt av hudsjukdomar och kan behöva konstant behandling med salvor och annat. Huden tenderar också att åldras fortare än normal. Det kan göra det svårare att bestämma åldern på en vuxen person med Downs syndrom.

Alzheimers är ett annat problem som drabbar många med Downs syndrom. De flesta utvecklar sjukdomen senare i livet men drabbar ibland även yngre. Då den intellektuella och kognitiva kapaciteten redan är skadad kan tillståndet bli mycket allvarligt. Förekomsten av Alzheimers har dock omvärderats något. Det har visat sig att många istället varit deprimerade eller visat autistiska drag vilket lett till feldiagnostisering.

Av något skäl verkar personer med Downs syndrom mer resistenta än andra mot de flesta cancersorter. De är underrepresenterade i antalet dödsfall i alla cancertyper förutom två. Istället är de överrepresenterade gällande leukemi och testikelcancer. Totalt sätt är livslängden något lägre bland patienter med Downs syndrom. Livslängden har ökat något sedan 70-talet men ligger fortfarande väsentligt under genomsnittet. Till stor utsträckning beror det på den förhöjda risken för medfött hjärtfel.

Följdsjukdomarna behandlas inte annorlunda hos en patient med Downs syndrom. Det viktiga är att personer omkring den drabbade är medvetna om vilka sjukdomar som kan uppstå så att de upptäcks i tid. Som stöd finns också ett vårdprogram att delta i. Vårdprogrammet går ut på regelbundna kontroller vid olika tidpunkter. Det är inget man blir kallad till utan det ansvaret ligger på föräldrarna.


Downs syndrom - sociala risker

Den som har Downs syndrom kan, med rätt behandling, få en god livskvalité. De som inte lider av allt för svår utvecklingsstörning kan klara sig bra själva och leva normala liv. Många är dock beroende av hjälp och stöd livet ut. I bästa fall finns ett kontaktnät runt som kan erbjuda den hjälp som behövs. Även landstinget kan ställa upp på olika sätt. Många med Downs syndrom kan, som vuxna, bo på gruppboende med särskilt stöd.

Om stödet uteblir eller inte fungerar är risken stor för socialt utanförskap. En person med Downs syndrom har lika stort behov av gemenska som vem som helst. Förmågan att själv söka upp och upprätthålla denna gemenskap är dock begränsad. Även om de medicinska riskerna är allvarliga är risken med att hamna i utanförskap ändå värre. Då riskerna med sjukdomen är medicinska, sociala och psykiska är det viktigt med rätt storts vård.

Den typ av behandling som krävs kallas för habilitering. I motsats till rehabilitering som riktar sig på att återfå en förlorad förmåga inriktar sig habilitering på att skapa en förmåga som aldrig funnits. För att det ska fungera krävs ett batteri med olika åtgärder. Medicinsk behandling måste samverka med pedagogiska och sociala insatser. Tanken är att vården måste inrikta sig på alla aspekter av en persons liv. Det innefattar även personens familj och livssituation i största allmänhet. Ju tidigare diagnosen ställs desto bättre. Behandlingen varar livet ut och anpassas efter hur patientens liv ser ut i dagsläget.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.