Det första tecknet på Downs syndrom man märker är oftast det karaktäristiska utseendet. Andra symtom på syndromet är en IQ under 70 och en mer barnslig personlighet.

Tecken och symtom på Downs syndrom

Downs syndrom ger ett antal avtryck hos personen som drabbats. Dels ger Downs syndrom upphov till en vissa fysiska förändringa i ansikte såväl som kropp vilket ger karaktäristiska drag. De mentala och kognitiva effekterna är också karaktäristiska för de med Downs syndrom. Skillnaderna kan dock vara stora från individ till individ vilket ger en mångfald av utvecklingslinjer förknippade med sjukdomen. Förutom de symtom som förknippas med Downs syndrom finns också ett antal missbildningar och sjukdomar som är vanligare hos personer med Downs syndrom än hos andra.


downs syndrom

Fysiska tecken på downs syndrom

Personer med Downs syndrom har ofta ett ansikte som upplevs något platt. Näsan är mindre en normal och ögonen är sneda med vilket ger ett asiatiskt intryck. Öronen kan vara lågt sittande och även de upplevas som små. Inte sällan har de rikligt med nackskinn vilket gör att nacken ser stor och en aning klumpig ut. Munnen är mindre än normal vilket gör att tungan har en tendens att sticka ut mellan läpparna. Händer och fötter är korta, breda med fingrar och tår som är överrörliga. Många med Downs syndrom är kortväxta och en något "satt" kroppsbyggnad.

Begreppet "mongolid" har, i äldre tider, använts för personer med Downs syndrom. Det syftar på det s.k. "mongolvecket" många av de drabbade har. Ögonformen ger ett utseende som påminner om den etniska gruppen mongoler. Termen används alltmer sällan då den har fått en negativ klang och ofta använts som ett skällsord. Användandet av ordet "mongolid" ger också upphov till en stereotyp bild som stämmer dåligt överens med verkligheten.


Downs syndrom - psykiska symtom

De psykiska symtomen är av varierande grad. Den enda funktionsnedsättning som finns hos alla med Downs syndrom är utvecklingsstörning. Graden av utvecklingsstöringen kan dock uppvisa stora variationer. Intelligenskvoten varierar mellan 20 och 85 hos personer med Downs syndrom. De flesta (50-60 %) har en svår eller måttlig utvecklingsstörning vilket definieras som en IQ under 50. Ca 35-45% har endast en lätt utvecklingsstörning med en IQ på mellan 50-70. Utöver det finns sällsynta fall som har en IQ på mindre än 30 eller högre än 70.

Till de andra psykiska symtomen hör demens som kan drabba i tidig ålder. Ju tidigare demensen slår till desto allvarligare tenderar den att bli. Personer med Downs syndrom har också förhöjd risk att drabbas av depression och ångest. De fakta som finns är dock dåligt underbyggda och mer forskning inom området behövs. Det är oklart om sambandet är själva kromosomförändringen eller helt enkelt de livsvillkor en person med Downs syndrom ställs inför. Läs mer om "riskerna med downs syndrom".

Andra mentala svårigheter är av kognitiv art och kopplade till utvecklingsstörningen. Därför är en stor del av den behandling som ges pedagogisk. Inte bara gällande skolarbete och teoretisk inlärning utan även på andra sätt. Den drabbade har stora svårigheter med kunskapsinhämtning och behöver därför hjälp med att lära sig nya saker. Det kan gälla allt från hur vardagslivet ska skötas till hur sociala situationer bäst ska hanteras. En pedagogisk insats är därför livslång och avgörande för hur personer med Downs syndrom klarar sig i livet. Tidigare erbjöds ingen pedagogisk behandling alls utan de som drabbats institutionaliserades och vårdades som kollin. En sådan behandling är både inhuman och kränkande. Inte heller tar den hänsyn till de förmågor som många med Downs syndrom uppvisar. Som tur är har den stereotypa synen på personer med Downs syndrom förändrats genom forskning och upplysning.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.